TARGI

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe
dojazd.jpg

"...Pamiętajcie o ogrodach..." 

w dniach 27 – 28 kwietnia 2024 r.                                                   

Zapraszamy do fotorelacji z poprzednich edycji Targów.

REGULAMIN WIOSENNYCH TARGÓW OGRODNICZO - ROLNICZYCH I DZIAŁKOWYCH

...PAMIĘTAJCIE O OGRODACH...

    1. Przepisy ogólne:

1.1 Organizatorem Targów jest Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku, Powiat Kaliski, Gmina Opatówek.

1.2 Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Targach.

1.3 Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców.

 2. Warunki uczestnictwa:

2.1 Podstawą uczestnictwa w targach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Karty Zgłoszenia- pocztą tradycyjną, osobiście lub mailem ( warunkiem jest otrzymanie potwierdzenia zwrotnego) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 3. Anulowanie uczestnictwa:

3.1 Rezygnacja wystawcy z udziału w Targach winna być dokonana w formie pisemnej nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem.

 4. Lokalizacja:

4.1 Wystawcy korzystać będą z niezadaszonych terenów wystawowych rozmieszczonych na terenie Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.

4.2   Wystawca w sprawach organizacyjnych może się kontaktować z Organizatorem w godzinach 700- 1500 (codziennie od poniedziałku do piątku) telefonicznie (62) 7618540 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 5. Stoisko:

5.1 Lokalizacja stoisk wynikać będzie z ogólnego planu rozdysponowania powierzchni wystawowej, kolejności zgłoszeń oraz warunków organizacyjno – technicznych Targów.

6. Ekspozycja:

6.1 O formie ekspozycji decyduje Wystawca.

6.2 Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska w dniu rozpoczęcia Targów do godziny 9ºº. Jeżeli wystawca nie stawi się i nie przygotuje stoiska do godziny 9ºº organizator zastrzega sobie prawo zagospodarowania terenu.

6.3 Organizator zabezpiecza ochronę terenów Targowych w czasie trwania Targów.

6.4 Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenach targowych wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, bhp i p. poż., policyjnych i poleceń obsługi i ochrony Targów.

6.5 Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach otwarcia imprezy odpowiedzialny jest Wystawca. Organizator dołoży wszelkich starań ze swej strony, aby należycie chronić mienie Wystawcy.

6.6 Każdy Wystawca otrzyma na czas trwania Targów kartę identyfikacyjną.

6.7 Podczas trwania Targów będzie przeprowadzony konkurs na "najciekawszy produkt targowy" (zał. nr 1) i "najciekawszą aranżację stoiska targowego" (zał. nr 2).

6.8 Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia fachowej obsługi stoiska.

 7. Reklama:

7.1 Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców.

8. Reklamacje:

8.1 Wszelkie reklamacje i uwagi Wystawca powinien zgłosić do Organizatorów Targów w formie pisemnej do zakończenia Targów.

9. Postanowienia końcowe:

9.1 Z chwilą podpisania i złożenia karty zgłoszeniowej następuje przyjęcie i stosowanie warunków niniejszego regulaminu.

9.2 Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej przelewem na konto Organizatora lub w kasie biura targowego do chwili wjazdu na tereny Targowe.

9.3 W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Organizatora, ten ostatni nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowań.

9.4 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych przepisów Targów oraz podporządkowania się decyzjom Organizatora i obsługi podczas trwania Targów.

 Organizatorzy Targów